Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
aplikacji mobilnej  24/7 Serce Dawida 2018 (dalej: Aplikacja)

I. Postanowienia Ogólne

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez Fundację 24/7 Serce Dawida, ul. Franciszka Klimczaka 17 lok. 80, 02-797 Warszawa, NIP: 9512461045, KRS: 0000729534 (dalej: Fundacja 24/7 Serce Dawida), oraz sposób ich przetwarzania przez Fundacja 24/7 Serce Dawida (dalej: Organizator wydarzenia/Organizator)

II. Dane osobowe

Fundacja 24/7 Serce Dawida dokłada wszelkich starań, aby Aplikacja ułatwiała każdemu użytkownikowi przeglądanie informacji dotyczących wydarzenia, komunikacji z innymi użytkownikami oraz organizatorem wydarzenia, kontaktu z twórcą Aplikacji, tj. Fundacja 24/7 Serce Dawida, interakcji. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę korzystania z Aplikacji informujemy, że poruszając się po Aplikacji wyrażasz zgodę na zapisywanie przez Aplikację logów oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach rejestracji, logowania i edycji profilu, są niezbędne do działania Aplikacji w ramach funkcjonalności związanych z kontem użytkownika. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

III. Rodzaje i cel wykorzystania danych

Gromadzenie danych

Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów usprawniania działania Aplikacji jak i statystyk. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników Aplikacji.

Dane statystyczne o użyciu Aplikacji są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów usprawniania działania Aplikacji.

Do zbierania danych statystycznych oraz informacji o błędach Aplikacji wykorzystywane są biblioteki udostępniona przez:

- Apteligent, Inc - 760 Market Street, Suite 1101 San Francisco, CA 94102 - dla Aplikacji na urządzenia z systemem iOS

- Fundacja 24/7 Serce Dawida - dla Aplikacji na urządzenia z systemem Android

- Google, Inc - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA - dla Aplikacji na urządzenia z systemem iOS

- Google, Inc - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA - dla Aplikacji na urządzenia z systemem Android

W zależności od platformy mobilnej, Aplikacja może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu:

- połączenie z Internetem,

- pamięci telefonu w celu zapisania danach pobieranych z serwera

- lokalizacja (w celu określenia lokalizacji użytkownika na mapie ukazującej lokalizację konferencji)

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący tylko i wyłącznie do celów usprawniania działania Aplikacji. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Aplikacją. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby korzystające z Aplikacji.

Wiadomości

Fundacja 24/7 Serce Dawida zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości, osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przetwarzanie podanych danych w formularzach, zgodnie z Polityką Prywatności. Pod pojęciem wiadomości Fundacja 24/7 Serce Dawida rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego Aplikacji, usług i produktów (np. zmiany).

IV. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

Fundacja 24/7 Serce Dawidazapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailow

Fundacja 24/7 Serce Dawida stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

V. Zmiany Polityki Prywatności

Fundacja 24/7 Serce Dawida zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika Aplikacji należącej do Fundacja 24/7 Serce Dawida obowiązuje aktualna „Polityka Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, Fundacja 24/7 Serce Dawida będzie informować w Aplikacji.

VI. Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, Fundacja 24/7 Serce Dawida prosi o kontak